Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca

  1. Početna
  2. Korisni dokumenti
  3. Legislativa
  4. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati trgovine za prodaju kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 72. stavka 5. i članka 73. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17. i 32/19.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI TRGOVINE ZA PRODAJU KUĆNIH LJUBIMACA I PROSTORI VELEPRODAJE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. način držanja kućnih ljubimaca u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca i prostorima veleprodaje te sadržaj i način vođenja upisnika trgovina i veleprodaja i

2. osposobljavanje osoblja i način propisivanja uputa o značajkama vrste životinja te o odgovarajućem načinu držanja životinja koje se prodaju.

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. djelatnik zadužen za dobrobit životinja je osoba koja osigurava dobrobit životinja u skladu s odredbama ovoga pravilnika

2. korisna podna površina je podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti u što se ne ubraja gnijezdo, kućice, skloništa, oprema za hranjenje, posuda s pijeskom i vodom te drugi dodaci za zadovoljavanje potreba životinja

3. nastamba je prostor u kojem životinje borave privremeno radi prodaje. Nastambe, s obzirom na vrstu životinja, mogu biti:

1. za ptice – kavezi/volijere/letnice

2. za ribe – akvariji/bazeni

3. za sisavce – kavezi/spremnici

4. za gmazove – terariji/akvariji

5. za vodozemce – akvariji/terariji

4. prostor veleprodaje je prostor s nastambama u kojima se smještaju i drže životinje koje su namijenjene daljnjoj prodaji, a koji može imati i vanjski prostor s nastambama za životinje koji s prostorom veleprodaje čini cjelinu

5. razred je stepenica u hijerarhiji biologije koja se odnosi na ribe, vodozemce, gmazove, ptice i sisavce

6. skrbnik je djelatnik koji skrbi za životinje i rukuje životinjama

7. trgovina je objekt s nastambama u kojima se smještaju i drže kućni ljubimci namijenjeni prodaji, a koji može imati i vanjski prostor s nastambama za životinje koji s objektom trgovine čine cjelinu ili prostor za prodaju kućnih ljubimaca kao dio unutarnjeg prostora objekta s drugom namjenom

8. uputa je pisana informacija o etološkim i biološkim potrebama životinja s obzirom na način njihovog držanja, njegu i postupanje sa životinjama.

Opće odredbe

Članak 3.

(1) U trgovinama i veleprodajama mogu se prodavati samo životinje koje su, u skladu sa značajkama vrste, naviknute na rukovanje od strane čovjeka i koje su u dobi primjerenoj za samostalan život.

(2) Životinje koje su neprijateljski raspoložene jedna prema drugoj ne smiju se držati zajedno.

(3) Ako se neprijateljski raspoložene životinje drže u nastambama koje su smještene u neposrednoj blizini mora se spriječiti kontakt među životinjama i nepotrebno uznemiravanje životinja te je u tu svrhu potrebno osigurati i vizualnu zaštitu među nastambama.

(4) Nastambe sa životinjama u svrhu prodaje mogu se držati samo u prostorima trgovina i veleprodaja.

Uvjeti kojima moraju udovoljavati trgovine i prostori veleprodaje

Članak 4.

(1) Uvjeti u kojima se životinje drže moraju biti u skladu s postojećom praksom i znanstvenim saznanjima o potrebama pojedinih vrsta i kategorija životinja.

(2) U prostorima u kojima se drže životinje mora se izbjegavati nepotrebna promjena jačine osvjetljenja i iznenadna buka te životinje moraju biti zaštićene od nepotrebnog uznemiravanja.

(3) U trgovini i prostorima veleprodaje mora se osigurati:

1. prostor s nastambama za smještaj životinja koji je tako konstruiran i izgrađen da se omogući nesmetan pristup nastambama i životinjama u nastambama

2. prostor/prostorija/nastamba za odvajanje bolesnih, ozlijeđenih, iscrpljenih ili agresivnih/ napadnutih životinja

3. slobodan prostor ispred nastambi sa životinjama koji osigurava nesmetano kretanje osoba, od najmanje 80 cm širine

4. da su otvori za prozračivanje od ulaza insekata zaštićeni mrežicama

5. da su podovi i zidovi s kojima životinje dolaze u dodir izrađeni od materijala koji omogućavaju djelotvorno pranje, čišćenje i dezinfekciju te da nisu štetni za životinje

6. nepropustan i zatvoren hlađeni spremnik koji omogućuje čuvanje lešina životinja

7. jasne i osoblju vidljivo istaknute upute za postupanje u slučaju kvara opreme neophodne za preživljavanje životinja

8. jasne i posjetiteljima vidljive informacije o pravilima ponašanja i mjerama sigurnosti prilikom boravka u prostorima s nastambama sa životinjama

9. odgovarajuću skrb o životinjama u slučaju prestanka rada opreme o kojoj ovisi preživljavanje životinja u nastambama

10. zaštitu životinja od posjetitelja i zaštitu posjetitelja od životinja.

(4) Životinjama se tijekom boravka u vanjskim prostorima trgovine/veleprodaje trebaju osigurati uvjeti držanja u skladu s potrebama svake životinjske vrste.

(5) Životinjama koje se ne mogu prodati mora se, ovisno o vrsti i kategoriji životinje, osigurati primjeren smještaj i skrb, dok se životinje ne udome ili ne vrate dobavljaču.

Uvjeti kojima moraju udovoljavati nastambe za životinje u trgovinama i u prostorima veleprodaja

Članak 5.

(1) Nastambe za životinje u trgovinama i u prostorima veleprodaja moraju:

1. biti konstruirane, izgrađene, korištene i održavane na način da ne dolazi do ozljeda životinja te da se može osigurati zaštita životinja od drugih životinja i od ljudi, zaštita ljudi od životinja i da se spriječi bijeg životinja

2. biti izrađene od materijala koji nije štetan za zdravlje životinja te koji omogućava djelotvorno pranje, čišćenje i dezinfekciju

3. veličinom odgovarati broju jedinki koje su smještene u nastambi

4. biti opremljene predmetima za obogaćenje prostora koji odgovaraju potrebama svake životinjske vrste koja je smještena u nastambi

5. onemogućiti ispadanje tvari (primjerice fekalije, stelja, hrana) u druge nastambe

6. osiguravati temperaturne uvjete u skladu s potrebama životinjske vrste koja se drži u nastambi, osim u vanjskim prostorima kad životinje mogu koristiti unutarnji prostor po volji

7. imati otvore za prozračivanje koji trebaju biti zaštićeni mrežicama

8. biti označene oznakama sa znanstvenim nazivom vrste/vrsta koje se u njima nalaze te, ako postoji, i hrvatskim nazivom.

(2) Životinje s različitim ritmom dnevne aktivnosti moraju se držati u odvojenim nastambama.

(3) Način držanja pojedinih vrsta životinja propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Pribor za hvatanje i sputavanje životinja

Članak 6.

Pribor za hvatanje i sputavanje životinja mora biti primjeren vrsti životinje te oblikovan, izrađen, korišten i održavan na način koji neće uzrokovati nepotrebnu patnju i ozljeđivanje životinja.

Osvjetljenje

Članak 7.

(1) Ako prirodna svjetlost ne osigurava odgovarajući ciklus svjetla i tame, potrebno je omogućiti umjetno svjetlo koje udovoljava biološkim potrebama životinja.

(2) Potrebno je osigurati redovitu izmjenu razdoblja svjetla i tame i jačinu osvjetljenja u skladu s potrebama životinjske vrste.

(3) Kod albino životinja potrebno je osvjetljenje prilagoditi uzimajući u obzir njihovu osjetljivost na svjetlo.

Hrana i voda

Članak 8.

(1) Životinjama mora biti osigurana primjerena hrana i voda u dovoljnim količinama, u skladu s vrstom, starosti i fiziološkim potrebama životinje.

(2) Oprema za hranjenje i napajanje mora biti tako oblikovana, izrađena i postavljena da se omogući uzimanje hrane i vode na način prilagođen vrsti i starosti životinja, da se spriječi ozljeđivanje životinja zbog guranja pri hranjenju i napajanju, da se spriječi kontaminacija vode i hrane te da se oprema može održavati čistom.

(3) Hrana za životinje mora biti čuvana na primjeren način, u svrhu osiguranja njezine zdravstvene ispravnosti.

(4) Za svaku životinjsku vrstu u trgovini mora se prodavati odgovarajuća hrana.

Odvojeno držanje životinja

Članak 9.

(1) Bolesne, ozlijeđene, iscrpljene ili agresivne/napadnute životinje moraju se držati odvojeno od drugih životinja.

(2) U nastambama za držanje životinja iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se uvjeti primjereni vrsti i kategoriji životinja.

(3) Spolno zreli mužjaci vrsta za koje je moguće odrediti spol moraju se držati odvojeno od ženki zbog sprječavanja neželjene gravidnosti.

Djelatnik zadužen za dobrobit životinja

Članak 10.

(1) Vlasnik ili posjednik trgovine kućnim ljubimcima i veleprodaje određuje djelatnika zaduženog za dobrobit životinja.

(2) Djelatnik zadužen za dobrobit životinja osigurava provedbu kontrole životinja i uvjeta držanja svaki dan, najmanje jednom dnevno, a prema potrebi i češće.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka obvezna je, bez odgađanja, ako je ugroženo zdravlje ili dobrobit životinja obavijestiti nadležnu osobu u trgovini ili veleprodaji.

Osposobljenost osoblja

Članak 11.

(1) Djelatnik zadužen za dobrobit životinja iz članka 10. ovoga Pravilnika te skrbnik moraju biti osposobljeni u skladu s programom iz Priloga III. ovoga Pravilnika ili posjedovati istovrijedno iskustvo odnosno znanje.

(2) Kao istovrijedno iskustvo odnosno znanje iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za djelatnika za dobrobit životinja najmanje srednjoškolsko obrazovanje veterinarskog smjera, a za skrbnika najmanje godinu dana rada na poslovima skrbi o kućnim ljubimcima što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac.

(3) Ako veterinarski inspektor utvrdi da osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka više ne pokazuju dovoljnu osposobljenost i znanje vezano za provedbu postupaka za koje je potvrda o osposobljavanju izdana, može narediti njihovo ponovno osposobljavanje te im zabraniti rad sa životinjama do ispunjenja uvjeta.

Provođenje osposobljavanja

Članak 12.

(1) Osposobljavanje iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi nadležno tijelo ili za njegovo provođenje može ovlastiti drugu pravnu ili fizičku osobu koja dostavi dokaz da raspolaže s dovoljno stručnog osoblja, odgovarajućim prostorima i opremom za provođenje osposobljavanja i programom osposobljavanja iz Priloga III. ovoga Pravilnika za koji posjeduje suglasnost nadležnog tijela.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka provodi doktor veterinarske medicine vezano za točke od 1. do 6. Priloga III. ovoga Pravilnika, a osoba koja posjeduje stručna znanja iz ostalih navedenih područja provodi isto za točke 7. do 10. Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležno tijelo daje suglasnost na sadržaj programa osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Po završenom osposobljavanju iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju voditi evidenciju o osobama koje su završile osposobljavanje te podatke o tome dati na uvid na zahtjev veterinarskog inspektora.

Evidencije

Članak 13.

(1) U trgovinama i veleprodajama mora biti osigurano vođenje evidencija iz kojih je vidljivo:

1. podrijetlo životinja (naziv/ime i prezime te adresa uzgajivača i broj registracije uzgoja izdanog od nadležnog tijela, naziv, adresa i broj odobrenja veleprodaje ili broj zdravstvenog certifikata za životinje koje potječu iz država članica Europske unije ili trećih zemalja)

2. identifikacijska oznaka životinje, ako je primjenjivo

3. datum nabave/prodaje/udomljavanja/vraćanja životinja

4. broj nabavljenih/prodanih/udomljenih/vraćenih životinja

5. način i mjesto udomljavanja/vraćanja životinja koje se ne mogu prodati

6. vrste životinja koje se nalaze u trgovini odnosno veleprodaji

7. broj uginulih životinja prema vrsti, a gdje je primjenjivo i identifikacijskoj oznaci životinje

8. način i mjesto zbrinjavanja uginulih životinja

9. podaci o dezinfekciji i deratizaciji objekta, ako je to primjenjivo

10. potvrde o osposobljenosti osoblja ili dokaz o posjedovanju istovrijednog znanja i iskustva osoblja koje radi sa životinjama

11. podaci o liječenju životinja.

(2) Kao evidencije iz stavka 1. ovoga članka priznaju se evidencije koje se vode u druge svrhe.

(3) Evidencije iz stavka 1. i 2. ovoga članka posjednik trgovine ili veleprodaje mora čuvati najmanje tri godine od zadnjeg unosa podataka, ako drugim propisima nije drugačije određeno te ih dostaviti na zahtjev veterinarskog inspektora odnosno nadležnog tijela, u roku koji odredi inspektor odnosno nadležno tijelo.

POSEBNI UVJETI

Posebni uvjeti za trgovine

Članak 14.

Životinje se ne smiju izlagati u izlozima trgovina osim ukrasnih riba kojima se u akvariju mora osigurati mjesto za skrivanje te se akvarij mora zaštititi od izravnog sunčevog zračenja.

Upute

Članak 15.

(1) Upute s obzirom na vrstu životinja koje se drže ili gdje je primjenjivo skupne upute za više vrsta životinja koje imaju zajedničko podrijetlo, sličnu morfologiju i iste uvjete držanja, moraju sadržavati:

1. naziv razreda/porodice/roda/vrste

2. opis prirodnog staništa

3. vrstu hrane i način nuđenja hrane

4. ritam aktivnosti (dnevni/noćni)

5. društveno ponašanje (životinja živi sama, u paru ili u skupini)

6. preporučenu veličinu i opremljenost nastambe za životinje

7. podatke o veličini odrasle životinje i životnom vijeku životinje

8. fotografiju životinje

9. dodatne napomene ako životinje imaju posebnosti u ponašanju ili zahtijevaju posebne uvjete držanja i postupanja.

(2) Upute moraju biti besplatne i uručene kupcima zajedno sa životinjom, osim u prostorima veleprodaje.

Odobravanje trgovine i veleprodaje za prodaju kućnih ljubimaca

Članak 16.

(1) Zahtjev za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za trgovine i prostore veleprodaja podnosi se nadležnom tijelu na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora

2. tlocrt prostora

3. dokaz o registraciji djelatnosti (upis u sudski ili obrtni registar)

4. potvrda o osposobljenosti djelatnika odgovornog za životinje ili dokaz o posjedovanju istovrijednog iskustva odnosno znanja i

5. plan zbrinjavanja životinja u slučaju ne udovoljavanja uvjetima iz ovoga Pravilnika.

(3) Odobravanje trgovina za životinje i prostora veleprodaja ne utječe na dobivanje drugih dozvola za djelatnost prodaje kućnih ljubimaca u skladu s posebnim propisima.

Sadržaj i način vođenja upisnika trgovina i veleprodaja koji prodaju kućne ljubimce

Članak 17.

(1) U upisnik trgovina i veleprodaja, koje prodaju kućne ljubimce, upisuju se trgovine za prodaju kućnih ljubimaca i veleprodaje po dobivanju rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.

(2) U upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. ime/naziv i adresa/sjedište trgovine za prodaju kućnih ljubimaca ili veleprodaje, OIB, kontakt podaci

2. za koje razrede životinja je objekt odobren.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku.

(4) O promjenama podataka iz upisnika iz stavka 1. ovoga članka potrebno je u roku od 15 dana obavijestiti nadležno tijelo radi promjene podataka u upisniku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

(1) Osposobljavanje osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno je provesti u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, odnosno šest mjeseci nakon davanja suglasnosti na program osposobljavanja u skladu s člankom 12. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon stupanja na snagu obveze iz stavka 1. ovoga članka, kao istovrijedno iskustvo odnosno znanje priznavat će se najmanje godinu dana rada na poslovima iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika koje je stečeno do nastajanja obveze o osposobljavanju osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Trgovine koje su započele radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužne su udovoljiti uvjetima za nastambe u roku od 3 godine od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(4) Upute iz članka 15. ovog Pravilnika trgovine su dužne osigurati u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 19.

Prilozi I. do IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/55

Urbroj: 525-10/0255-19-4

Zagreb, 1. srpnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

Izbornik